Keystone logo
Estonian University of Life Sciences

Estonian University of Life Sciences

Estonian University of Life Sciences

Sissejuhatus

Estonian University of Life Sciences on ainus ülikool Eestis, mille õppe- ja teadustegevuse prioriteedid tagavad nii inimese eksisteerimiseks vajalike loodusvarade säästva arengu kui ka pärandi ja elupaiga säilimise. QS World University Rankings by Subject (2019) järgi on Estonian University of Life Sciences üks maailma 50 parima põllumajanduse ja metsanduse valdkonna ülikoolidest , olles 48. kohal. Ülikool kuulub ka maailma 1% enim viidatud teadusasutuste hulka, kusjuures meie taimefüsioloogia professor Ülo Niinemets on enim viidatud Eesti teadlane.

 • Üks 6-st Eesti avalik-õiguslikust ülikoolist
 • Eesti avalik-õiguslike ülikoolide seas suuruselt 4. kohal
 • Välisüliõpilaste arvult 4. kohal

Akadeemilise struktuuri moodustavad teadus- ja arendusasutused või asutused, keskused ja muud struktuuriüksused. Praegu toimub õppe- ja teadustöö viies instituudis​

Missioon

Ülikool loob ja jagab teadmisi biomajanduse edendajatega looduse ja inimese parimaks.

Visioon

Ülikool on rahvusvaheliselt tunnustatud biomajanduse valdkonna teadusülikool.

Põhiväärtused

Töökindlus

Ülikool jääb oma tegevuses objektiivseks, eetiliseks, ausaks, vastutustundlikuks, õiglaseks ja professionaalseks. Ülikool hoolib oma üliõpilastest ja õppejõududest ning tagab akadeemilise järjepidevuse ja traditsioonide järjepidevuse. Ülikool edendab jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.

Akadeemiline vabadus

Ülikooli kogukonna liikmed võivad oma seisukohti ja uurimistulemusi vabalt ilma väliste piirangute ja regulatsioonideta tutvustada ning panustada teadmiste arendamisse ja ühiskonda nii hästi kui võimalik.

Avatus

Ülikool on avatud koostööle ja teadmiste edasiandmisele. Ülikool loob ja edendab sallivuse ja sünergia õhkkonda ning järgib võrdsete võimaluste põhimõtet.

Loovus

Ülikool on uuendusmeelne ja avatud uutele ideedele. Ülikool arendab loomingulist keskkonda, mis toetab akadeemilise personali ja üliõpilaste akadeemilist uudishimu.

Eesti keel ja kultuur

Ülikool väärtustab rahvuskultuuri säilimist ja arendamist, eestikeelse teadusterminoloogia loomingulist arendamist, aga ka meie emakeelset ülikooliharidust. Ülikool annab endast parima, et tagada Eesti jätkusuutlik areng läbi kvaliteetse teaduse ja hariduse pakkumise ning ühiskonna teenimise.

<img class=" inserted-image image-element img-responsive " title=" Peahoone <span translate= "no">Eesti Maaülikool " src="https://keystoneacademic-res.cloudinary.com/image/upload/q_auto,f_auto,w_743 ,c_limit/element/16/162839_UniMainbuilding.png" data-json=" {"author":"","author_url":"","source":""} " alt="162839_UniMainbuilding.png" />

Statistika

Õpilaste arv 2512

Bakalaureuseõpe 1080
Integreeritud õpe 478
Erialane kõrgharidusõpe 92
Magistriõpe 654
Doktoriõpe 208
sealhulgas välistudengeid

201

Töötajate arv 968 (sh akadeemiline personal 433)

Andmed uuendatud 18.06.2018

  Ülikooli omadused

  Erivajadustega õpilaste toetamine

  Estonian University of Life Sciences (EMU) töötab selle nimel, et pakkuda puuetega üliõpilastele õppimis- ja kogukondlikku keskkonda, mis võimaldaks neile täielikku osalemist, võrdset juurdepääsu ja mõistlikke vajadusi.

  Juurdepääsetavus

  Kõik EMU hooned on ratastooliga ligipääsetavad.

  Majutus

  Hostel TORN pakub tube ratastoolis õpilastele. Ligipääsetavaid eluasemeid tuleks taotleda nii kiiresti kui võimalik – tavaliselt kohe pärast vastuvõtu vastuvõtmist. Puuetega õpilastel on esimene valik täielikult juurdepääsetavatele eluruumidele. Kui igal kevadel puudega õpilasi ei ole tähtajaks, võidakse need ruumid määrata teistele õpilastele.

  Parkimine

  Kõikidel ülikoolilinnaku hoonete ja hostelite parklates on kohad juurdepääsetavaks parkimiseks. Kui olete puudega üliõpilane, kellel on küsimusi ligipääsetava parkimise kohta, võtke ühendust meie puuetega õpilaste kontaktisikuga [email protected].

  Söögituba

  Kõik söögikohad asuvad ligipääsetavatel marsruutidel.

   Viisanõuded

   Pange tähele, et väljaspool EL-i asuvatele üliõpilastele elamisloa taotlemise menetlus võib kesta kuni 2 kuud. Esitage oma taotlus kindlasti õigeaegselt. Üldjuhul peaks taotleja elamisloa taotluse esitama Eestisse saabumisel D-viisa alusel.

   Pikaajalise (D) viisa taotlemiseks pöörduge viisaprotseduuridega tegeleva Eesti esinduse poole.

   Pikaajalise (D) viisa saamiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

   1. reisidokument, mis on välja antud viimase 10 aasta jooksul, sisaldab vähemalt kahte vaba viisalehte ja kehtib vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivusaja lõppu;
   2. täielikult täidetud ja allkirjastatud taotlusvorm;
   3. foto (suurus 35x45 mm);
   4. kindlustuspoliis, mis katab haigusest või vigastusest tingitud kulud viisa kehtivusajal, mitmekordse viisa korral kuni esimese kavandatud viibimisaja lõpuni;
   5. dokumendid, mis näitavad reisi eesmärki, nt vastuvõtja kinnituskiri või dokumendid, mis tõendavad, et taotleja läheb Eestisse tööle (tööandja kinnitus, lühiajalise töötamise registreerimine) või dokumendid, mis tõendavad, et taotleja läheb õppima Eestisse. Eesti. Taotluse läbivaatamise käigus võib konsulaarametnik nõuda täiendavaid dokumente.
   6. taotluse esitamise ajal kogutakse biomeetrilisi andmeid – taotlejalt kogutakse 10 sõrmejälge; alla 12-aastased lapsed ja isikud, kelle jaoks sõrmejälgede võtmine on füüsiliselt võimatu, vabastatakse sõrmejälgede andmise nõudest;
   7. viisatasu 100 eurot, lapsed vanuses 6-11 aastat 40 eurot.

   Tähtajalise elamisloa saamiseks Eesti õppeasutuses õppimiseks peab üliõpilane esitama järgmised dokumendid:

   • standardne taotlusvorm;
   • vorm lähisugulaste, abikaasa, pereliikmete ja ülalpeetavate andmete kohta;
   • õppeasutuse või üliõpilasorganisatsiooni kinnitus (kehtiv kuni kaks kuud);
   • standardne elulookirjeldus (välja arvatud juhul, kui taotleja on alla 15-aastane);
   • Dokument, mis tõendab taotleja legaalset sissetulekut. Legaalseks sissetulekuks loetakse seaduslikult teenitud tasu töö eest, seaduslikust äritegevusest või varalisest tulust saadud tulu, pensionid, stipendiumid, toetused, välisriigi makstavad toetused ning legaalset tulu teenivate pereliikmete tagatud ülalpidamine.
   • taotleja isikut tõendav dokument;
   • värviline foto suurusega 40x50 mm;
   • kindlustusleping;
   • Riigilõivu tasumist tõendav dokument;
   • Teise EL-i liikmesriigi pikaajalise elaniku staatuses taotleja on elamisloa taotlemisel kohustatud seda staatust tõendama.

   Elamisloa õppimiseks võib anda perioodiks kuni 1 aasta, kuid mitte kauemaks kui õpingute eeldatav kestus. Kui üliõpilane jätkab õpinguid samas õppeasutuses, võib tema elamisluba pikendada korraga ühe aasta võrra, kuid kokku mitte kauemaks kui üheks aastaks.

   Õppetöö elamisluba omav üliõpilane võib õppekavajärgsel praktikal osaleda ilma tööloata. Muul viisil töötamiseks peab õpilasel olema tööluba ja ta võib töötada ainult väljaspool kooliaega tingimusel, et selline töötamine ei sega õpinguid.

   Asukohad

   • Tartu

    Friedrich Reinhold Kreutzwaldi,1a, 51014, Tartu

    Küsimused