Keystone logo
Latvian Academy of Sport Education

Latvian Academy of Sport Education

Latvian Academy of Sport Education

Sissejuhatus

Läti Spordihariduse Akadeemia ( LASE ) on 6. septembril 1921 asutatud akadeemiline ja erialane avalik-õiguslik kõrgharidus- ja teadusasutus, mis tegutseb vastavalt kõrgharidusseadusele, LASE põhikirjale ning tegevust reguleerivatele seadustele ja määrustele. LASE on ainuke spordikõrgkool riigis, mis tagab sporditeaduse ja spordi tervishoiu õppe- ja teadusuuringute ühtsuse vastavalt "Läti riiklikule arengukavale 2014-2020", "Teadus, tehnoloogia areng ja innovatsioon". Suunised 2014-2020", "Nutika spetsialiseerumise strateegiad 2014-2020", "Haridusarengu suunised aastateks 2014-2020" ja "Spordipoliitika suunised 2014-2020" õpilastele akadeemiliste ja teaduskraadide, kutsekvalifikatsiooni saamiseks ning innovatsiooni edendamiseks spordivaldkonnas ja tervishoid spordis. LASE on teadusasutus, 9. mail 2006 registreeritud teadusinstituutide registris numbriga 172075. LASE tegevusaruanded on kajastatud Akadeemia kodulehel lspa.lv: avalikult kättesaadavad iga-aastased enesehinnanguaruanded. LASE visioon: rahvusvaheliselt tunnustatud ja üks juhtivaid spordiülikoole Balti riikides, mis koolitab spordi- ja tervishoiuspetsialiste spordis, tugevdab LASE akadeemilist, teaduslikku ja rahalist potentsiaali.

LASE missioon

Pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud õppe kvaliteeti, arendada uuenduslikku sporditeaduslikku ja sporditervishoiualast teadustööd, integreerides selle õppeprotsessi, mis tagab võistlusspordispetsialistide ettevalmistuse, soodustab Läti riigi ja ühiskonna arengut, toetab tehnoloogilist arengut. rahvamajandusest. Tagada LASE kui riikliku ja rahvusvahelise tähtsusega haridus-, teadus- ja spordiülikooli panus spordi ja tervishoiu jätkusuutlikku arengusse spordis. LASE esmane eesmärk on anda üliõpilastele võimalus omandada akadeemiline ja erialane kõrgharidus ja koolitus, arendada sporditeadust ja -uuringuid spordis tervishoiu valdkonnas, arendada kultuuri Läti Vabariigile (LR) vajaliku intellektuaalse ja füüsilise potentsiaali säilitamiseks, edendades ja rahvuse harmoonilise arengu tagamine

90 aastat ajalugu

6. septembril 2011 tähistas Läti Spordihariduse Akadeemia oma 90. aastapäeva Läti spordikõrgharidusest üldiselt ja täpsemalt selle asutamisest. Eriõppeasutuse loomise vajadus tekkis 1919. aasta kevadel, kui tollane edumeelne ajakirjandus märkis, et kehalise kasvatuse teoreetilised küsimused ja selle korraldusvormid nõuavad oma teaduslikku alust. Läti haridusministeerium aktsepteeris seda ühiskonna vajalikkust ja 6. septembril 1921 otsustas valitsuskabinet asutada Läti Kehalise Kasvatuse Instituudi (LFII). Riias, Nikolaja (praegu Valdemara) tänav 1 alustati õpilaste teoreetilist õpet ning praktikat korraldati koolide spordisaalides ja staadionidel. Instituudi eesmärgiks oli kehalise kasvatuse õpetajate koolitamine, kehalise kasvatuse, kehalise arengu juhendamise ja kehalise kasvatuse teoreetiliste ja praktiliste küsimuste väljatöötamine riigis. Instituudi esimene juht oli Rumpmuiža kooli õpetaja Mārtiņš Krūze (Martin Kruze) . Instituudiõpe kestis kaks aastat ja hõlmas 1400 tundi teoreetilisi ja praktilisi õppekursusi. Spetsialistide erialal pandi ettevalmistus rõhku nende praktikale, mis moodustas 65,3% õppemahust. Praktilises ettevalmistuses olid omakorda ülekaalus võimlemine ja võimlemisega seotud kehalised tegevused. Seda rõhuasetust mõjutas asjaolu, et tol ajal nimetati koolides kehalist kasvatust võimlemiseks, õpetajaid aga võimlemisõpetajateks. 3. novembril 1922 vaadati üle instituudis realiseerunud õppekava, millega kehtestati tingimus, et õpingute lõpus sooritavad üliõpilased eksami igas 21 õppeaines. 15. novembril 1922 oli instituudi juhatajaks arst dr Jēkabs Dille.

1923. aastal määras pedagoogiline komisjon kindlaks eksaminõuded ja sisu ning kinnitas tolleaegsetele lõpetajatele saadud dokumendid. Esimesed lõpueksami nõuded olid sarnased tänastele nõuetele ja üheks suuremaks osaks oli kooliealistele tundide läbiviimine ja valitud juhtimistegevuse kaitsmine. Esimesed lõpueksamid toimusid 23. juulist 27. juulini 1923 ja sama aasta 8. augustil otsustas LFII nõukogu vastavalt ministrite kabineti 6. septembri 1921 otsusele anda või mitte anda lõputunnistus. Diplom, õpetajana töötamise õiguse andmine või mitteandmine. LFII lõpetas tegevuse 1925. aastal ning 5 eluaasta jooksul (1921-1925) valmistati ette ja atesteeriti 79 iluvõimlemise (kehalise kasvatuse) õpetajat. Arvestades kehalise kasvatuse olulisust ja vajadust kehalise kasvatuse õpetajate järele koolides, avati 2. oktoobril 1926 Läti Rahvaülikoolis Kehakultuuri Instituut (LTU FAI). LTU FAI tegevuse aluseks oli korraldus, endise instituudi õppetöö üldiseloom ja nõuded. Instituut töötas Haridusministeeriumi poolt kinnitatud plaanide ja programmide järgi, õppe kestus oli 3 aastat. LTU FAI juhiks määrati Haridusministeeriumi kehalise kasvatuse inspektor Voldemārs Cekuls. Oma eksisteerimise ajal (1929-1940) valmistas LTU FAI ette 189 kehakultuurispetsialisti, kellest 179 said instituudi lõpetamist kinnitava diplomi, 10 aga kuulajatena tundides käinud. LTU FAI lõpetas tegevuse 1940. aastal ja selle juht Voldemārs Cekuls küüditati Lätist 14. juunil 1941. Ajavahemikul 1921–1940 lõpetas instituudi 267 kehalise kasvatuse õpetajat.

Läti Riiklik Kehakultuuri Instituut (LVFKI) alustas tegevust 1. jaanuaril 1946 LSSR Rahvakomissaride Nõukogu otsusega. Praktiline õpe LVFKI-s algas 1946. aasta jaanuaris Riias Aspazija (tollal Padomju) puiestee 6, kus puudusid spetsiaalsed ruumid ja õppetööks tuli rentida ruume. Olukord paranes veidi 21. oktoobril 1946, kui Kaļķu tn 3 eraldati täiendavad ruumid. Seevastu 1951. aastal sai instituut ruumid aadressil Kalpaksi (tollal Komunāru) puiestee 10 ja Vēstures tänav 4. Infrastruktuuri parandamine toimus 1959. aastal, kui LVFKI õppe- ja spordikompleks ehitati aadressile Brīvībase (tollal Lenina) tänav 333. Spordiülikooli lahutamatu struktuurilise osana on läbi aegade olnud Spordiklubi (SKIF), mis asutati 4. oktoobril 1946. aastal ning selle töötajad olid läbi selle tegutsemisaastate üliõpilaste ja õppejõudude sporditegevuse korraldajad. Läbi aegade on meie üliõpilased saavutanud märkimisväärset edu rahvusvahelisel tasemel, osaledes ja esindades Lätit ja ülikooli nii maailma- ja Euroopa võistlustel kui ka erinevatel tasemetel üliõpilasvõistlustel. 1959. aastal ehitati 6-korruseline õppehoone. Ülikoolis omandatud prestiižne kvalifikatsioon ja sellega kaasnev üliõpilaste arvu kasv oli põhjuseks, miks 1982. aastal ehitati veel üks õppe- ja spordihoone ning 1986. aastal Athletic Arena. 1989. aastal said instituudi üliõpilased juurde õpperuume ja kabinette. 1994. aastal avati staadioni kõrval teaduslabori ruumid ja lasketiir.

Oma eksisteerimise jooksul kuni aastani 1992 oli LVFKI ette valmistanud 5522 kõrgharidusega ja 151 keskeriharidusega spetsialisti. 5. novembril 1991 teatab Läti Vabariigi Haridusministeerium korraldusega nr.459, et kõrgkooli staatuse ja profiili paremaks kajastamiseks on edaspidi selle nimeks Läti Spordihariduse Akadeemia ( LASE ). . Akadeemia esimene põhiseadus kinnitati Läti Vabariigi Ülemnõukogus 10. märtsil 1992. Akadeemias töötas Läti Spordiakadeemia pedagoogikateaduskonnale seatud ülesannete täitmiseks ning perioodil 1983-1991 ka treenerite teaduskond. Akadeemia üliõpilaste arv on võrreldes 1946. aastaga tõusnud mitu korda: 2 õpperühmalt 1946. aastal 27 rühmani 2011/2012 õppeaasta alguseks.

 • Samuti on kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt kasvanud õppejõudude arv: 3
 • 1946/1947 õppeaastal töötas seal 8 õppejõu liiget, sealhulgas 1 professor, 16 aspirant, 7 kõrgema lektori, 14 õpetaja ja assistendi;
 • akadeemilisel aastal 2011/2012.a. korraldas akadeemilise haridustöid 78 õppejõu liiget, neist 18 professorit, 15 dotsent, 22 aspiranti, 14 õpetajat, 9 assistendit, sealhulgas 42 teadusliku kraadi akadeemilise personali liiget .

Kõik Akadeemiala üliõpilased ja edukad lõpetajad said kõrghariduse ja said koolitust töötada väga erinevate kvalifikatsioonidega, mis on seotud ajaga, näiteks:

 • Sport (füüsiline haridus) õpetajad;
 • Bioloogiaõpetajad;
 • Sotsiaalteadused (terviseõpetus) õpetajad;
 • Anatoomia ja füsioloogia õpetajad;
 • Sõjalise väljaõppe õpetajad;
 • Spordi treenerid;
 • Füüsiline kultuur (haridus) õpetajad;
 • Hariduse ja spordi tööjuhid;
 • Aktiivsed turismijuhid;
 • Füsioterapeudid;
 • Masseerijad.

LASE on ainuke kõrgkool Lätis, mis koordineerib ja viib läbi spordialast uurimistööd, samuti koolitab sporditeaduse spetsialiste. Seni on teadustegevus põhiliselt toimunud Akadeemia osakondades, kuid nüüd moodustatakse mitmeid oma laboritega teaduslikke uurimisinstituute nagu Sporditeaduse Instituut, Vabaaja- ja Keskkonnainstituut, Õpetajahariduse Arendusinstituut, Liikumisinstituut. Ergonoomika. Aastatepikkune traditsioon on iga-aastane õppejõudude ja üliõpilaste teaduskonverents, mille raames aprobeeritakse õppejõudude ja üliõpilaste uurimistööd. Nende konverentside loogiline tulemus on Sporditeaduse – LASE teadusartiklite iga-aastane väljaanne. Sport on peaaegu iga LASE tudengi jaoks olnud elu lahutamatu osa. Õpilaste aktiivne eluviis määrab nii nende elukvaliteedi kui ka tööalase valmisoleku. Läti Spordihariduse Akadeemia edasine eesmärk on pakkuda rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteetset õppetööd, arendada uuenduslikke sporditeaduslikke uuringuid ja integreerida need õppeprotsessi, mis tagab kompetentsete ja konkurentsivõimeliste erinevate spordialade spetsialistide koolitamise Läti ning rahvusvaheline tööturg.

Asukohad

 • Riga

  Brivibas gatve 333, , LV-1006, Riga

  Küsimused